Grupa DUANAMA

Grupa Duanama została stworzona w 2011 roku w Marsylii, Duanama oznacza w języku przedkolumbijskiego plemienia Kogis ziemię świętą, reprezentację symboliczną wszechświata, przestrzeń, gdzie integracja róznych sił generuje życie, historia i zródło życia, tak bliskie poszukiwanią teatralnym.

 

Duanama zajmuje sie organizowaniem, tworzeniem spektakli, rezydencji artystycznych, warsztatów i ich promocją we Francji i za granicą. Ma ona wymiar międzykulturowy (skład międzynarodowy) i pracuje nad

stworzeniem dynamiki wymian i dialogu międzykulturowego. Koncentruje się na poszukiwaniach artystycznych w domenie takich tematów jak : międzykulturowość, rożnorodność kulturowa i językowa, relację bez przemocy i horyzontalne między ludźmi, jak i polączenie z głębią (tym miejscem w każdym z nas, gdzie człowieczeństwo i życie się ujawniają). Te tematy wpłynęły na wybor polityki artystycznej, która opiera się na tworzeniu wymian międzykulturowych na poziomie artystycznym i społecznym.

 

Grupa Duanama, kontakt : cie.duanama@yahoo.fr

 

 

Projekt wymian teatralnych "Gdzie się ja kończę i zaczynasz TY" pomiędzy Polską , Algierią i Francją, który zaczeliśmy we Francji w marcu 2013, chce stać stworzyć bazę wspołpracy na dłuższy termin między Polską, Francją i innymi krajami jak i kontynentami. Grupa Duanama wykorzystala materiał z tych warsztatow na stworzenie spektaklu " Kto tam ?", ktory będzie pokazany we Francji w szkołach i domach kultury, jak i za granicą, w celu otworzenia debaty nad tematami zawartymi w projekcie.


Zdjecia projektu

 

Wideo z pracy

 

Reportaz w telewizji

 

Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejska, program Młodzież w akcji i otrzymal Projekt ma rekomendacje dyrektora artystycznego ESK 2016 Krzysztofa Czyzewskiego

 

Przyszły projekt grupy przy wspolpracy z ESK 2016 jest to rezydencja na temat ksenofobii z uczesnikami z Polski, Francji i Hiszpanii.

 

W marcu 2013 grupa zorganizowała warsztaty-kreacje na temat tożsamości kulturowej z członkami z rożnych kultur i pokoleń w teatrze Lenche w Marsylii. Warsztaty zakończyły się spektaklem. Podobna akcja odbyła se w maju, grup an Duanama pracowała z młodzieżą w czasie 5 week-endow w Domu Kultury Tivoli, ze spektaklem pracy w toku i spotkaniem z publicznością ( wideo spektaklu w czasie montażu). Zrganizowala rowniez podobne warsztaty we Wroclawiu w wrzesniu z grupa Polakow.

 

PROJEKT "Gdzie się ja kończę i zaczynasz TY"

  • Opis projektu

Warsztat jest wymianą międzynarodową w trzech etapach. W pierwszym etapie w marcu każda grupa pracuję osobno w swoim kraju. Następnie 6 osób z 10 z pierwszego etapu uczestniczyć będzie w wymianie międzynarodowej w listopadzie. W listopadzie grupa polska dołącza do Francuzów i Algierczyków i razem będą pracować najpierw w Algierze w Algierii 10 dni potem w Marsylii we Francji 10 dni i pod koniec we Wrocławiu w Polsce 10 dni. Każdy etap zakończy się prezentacją work in progres i całość warsztatów zakończy się finałową reprezentacją, którą zagramy w Polsce we Wroclawiu 26 listopada w Teatrze Wspolczesnyl, w Legnicy 27 listopada w Tetarze im Heleny Modrzejewskiej i jezeli budzet pozwoli we Francji w Marsylii 29 listpada 2013.

 

  • Spotkanie dziedzin sztuki

Projekt łączy teatr z fotografia i wideo. Fotograf profesjonalny i kamerzysta będą mieli za zadanie uchwycić w obrazach naszą prace, i podzielić się nią z publicznością podczas końcowej wystawy i filmu dokumentarnego.

 

  • Etapy i daty

 

I. Pierwszy etap " Zaprezentowanie się, kontakt ze swoja własną kulturą” (8 dni):


Wideo calego warsztatu i spektaklu w czasie montażu

  • Pierwszy etap we Wroclawiu z grupa Polakami 12-19 wrzesien 2013
  • Pierwszy etap ze wszystkimi 18 uczestkami w Algierii w Algierze: 26 pazdz-05 listopad 2013

 

Podczas tego etapu będziemy między innymi używać metody teatru „rzeczywistości”, ktora

polega na zaprezentowaniu siebie, swoich przeżći opowiedzenia o sobie. Reprezentacja jest ułtwiona dzięi ćwiczeniom teatralnym i odbęzie sięprzy użciu słw, potem akcji i ruchu, by zakońzyćna grze. Bęziemy rownieżpracowaćz fragmentami tekstow ( sztuki teatralne, powieśi i teksty proponowane przez uczestnikow: rownieżnapisane przez nich). Celem tego etapu jest refleksja na temat tożamośi kulturowej, szukanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem?, Jakiej kultury jestem częśią? Jaka jest moja kultura i jak sięwe mnie uwydatnia? Jakie jest moje miejsce w moim mieśie, w społczeńtwie? Jaka jest moja wizja mojego miasta, pańtwa, śiata? Itp

 

II. Drugi etap: poznanie drugiej osoby, to co nas rożni i jest wspólne, (10 dni) Francja

Drugi etap we Francji w Marsylii z 18 uczestkami : 05-17 listopad 2013

Podczas tego etapu będziemy pracować za razem nad tym co rożni uczestnikow, jak i nad tym co ich łączy, co jest wspolne i uniwersalne. Dlatego, proponujemy dwa etapy.

 

1 – Rozróżnienie, zróżnicowanie

Podczas pierwszego etapu skoncentrujemy się na rożnicach i ich źrodłach w kulturze: kiedy i jak się tworzą rożnice? Będziemy pracować nad tolerancją, szacunkiem i zaakceptowaniem inności. W tym celu poruszymy tematykę wierzeń, zwyczajow, obyczajow, systemow wartości i porządku społecznego... To wszystko poprzez

improwizacje, gry sytuacyjne itp., ktore pozwolą uczestnikom „oświetlenia” rzeczywistośi drugiej kultury. Cał praca jest oparta na tworczośi i propozycjach uczestnikow. Nawet jeżeli proponowane ćiczenia sązasadnicza cielesne, poruszymy rownieżtemat jęyka i rożorodnośi lingwistycznej.

 

2 – Wspólne/ uniwersalne:

Ten etap pracy polegać będzie na powiązaniu tego co jest nam wspolne, ze schematami uniwersalnymi. Zamierzamy użyć mitow kulturowych, w ktorych możemy odnaleźć wspolne dla wszystkich ludzi tematy, ale przekazane w specyficzny dla każdej kultury sposob (zobacz Levi-Strauss Strauss). Ćwiczenia będą między innymi polegać na przedstawieniu mitow przez rożne grupy i zaproszenie do uczestniczenie innych członkow

w opowiadanej historii (wejście w kontekst, bycia wewnątrz). Na tym etapie będziemy rownież pracować z językiem (muzykalność, wspolne znaczenia) i poruszymy zagadnienie

uniwersalności języka ciała.

 

 

III. Trzeci etap: dynamika spotkań, wspólna kreacja (10 dni) Polska


Trzeci etap z 18 uczestnikami w Polsce we Wroclawiu 17-28 listopada

Spectakl koncowy 26 I 27 listopada w Polsce i 29 listopada we Francji


Tutaj praca podzielona jest na dwa etapy, ktore możemy streścić jako: Ja i Inny, przekształcenie się w My

 

1 – Ja i Inny

 

Podczas pierwszego etapu będziemy pracować nad dynamiką spotkania z innym, możemy go nazwać: Ja, ktory się ociera o druga osobę. Chodzi nam o stworzenie terenu wzajemnego zrozumienie, przy użyciu ćwiczeń. Celem tych ćwiczeń jest dopasowanie się do drugiej osoby, ale bez zatracenia własnej tożsamości i świadoma wymiana, w ktorej każda strona jest uważna na drugą osobę. W jaki sposob druga osoba może mnie wzbogacić i ja ją? W czym ona jest, w jakiej sytuacji i kontekście? Itp. Po to aby zrozumieć jednostkowość każdego, zaproponujemy grę oparta na wymianie rol. W ten sposob poprzez grę uczestnicy będą mogli wejść w skorę drugiej osoby, jej obyczaje i elementy dla niej ważne.

 

Podobnie jak w forum teatrze, będziemy rownież pracować nad sytuacjami konfliktowymi, zwracając uwagę na ich źrodła, związane z rozbieżnością opinii i rożnicami kulturowymi (dziwność sposobu myślenia osoby z innej kultury, często w sprzeczności z moim systemem wartości, ktory uznaje za uniwersalny) Następnie zaproponujemy odnalezienie lub poszukanie rozwiązania konfliktu. Pod koniec tego etapu będziemy pracować nad sytuacjami wymian, opartych na logice dać – przyjąć - dać, ktore mogą być pozytywne i rownomierne lub oparte na nadużyciu i eksploatacji.

 

2 - Przekształcić się w My

 

Podczas ostatniego etapu będziemy pracować nad elementami składowymi końcowego spektaklu. Dzięki wspolnej pracy uczestnikow, ktorzy tworzą „My”, każy odnajdzie swoje miejsce i wkłd każego bęzie niezbęny. Materiałtworczy wykorzystywany w tej kreacji, wywodzi sięz wcześiejszych etapow pracy. W podobny sposob jak w operacji matematycznej, akumulacja prac wcześiejszych, daje zbior materiałw, rozumianych jako momenty, sceny, sytuacje, lub nawet ćiczenia, ktore zwrocił nasza uwagęi ktore przepracowane w bardziej klasyczny sposob, bęąmogł staćsięczęśiąreprezentacji teatralnej. Na począku zajmiemy siępraca w grupie, poprzez improwizacje i ćwiczenia, po to aby uzyskaćmaksymalnąilośćpomysłw, idei, obrazow, przemyśeńuczestnikow. Nastęnie dorzucimy teksty lub inne rzeczy, powiąane z tematyka, ktore wzbogacąnasząprace. Pod koniec, dzięi użyciu techniki choreografii i reżserii teatralnej spektakl nabierze

formy.

 

IV etap: post projekt

Projekt mediacji w trzech krajach (projekcje filmu, wystawy zdjec) grudziebn-luty 2014...

Kreacja spektaklu przez grupe Duanama styczen-marzec 2014

 

  • Dofinansowanie i pomoc

Projekt stara sie o dofinansowanie w trzech krajach uczestniczacych, jak i z Unii Europejskiej: miedzy innymi z Region PACA , Delegacji Kultury w Algierze, OKIS, Wroclaw 2016; Fondacja Hippocrčne...

 

Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejska, program Młodzież w akcji i przez Instytut Francuski w Algierze.


Projekt ma rekomendacje dyrektora artystycznego ESK 2016 Krzysztofa Czyzewskiegoi ma patronat tej instytucji


Ajouter un commentaire

Les commentaires sont vérifiés avant publication.
Nom
Message Email
Pays
Ville

Email

Site web

Message